agenda alv 2018

AAN DE LEDEN VAN DE AMERSFOORTSE MOTOR- EN AUTOMOBIELCLUB A.M.A.C.

Uitnodiging voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
woensdag 28 februari 2018
HOTEL & RESTAURANT CAMPANILE AMERSFOORT
De Brand 50, Amersfoort
AANVANG 20.30 UUR

De zaal is vanaf 20.00 uur open.

De jaarverslagen 2017 en de notulen van de vorige ledenvergadering op 22 februari 2017 zullen dan beschikbaar zijn.

             

              ==  AGENDA ==

 1.       Opening door de voorzitter
 2.       Notulen ledenvergadering 22 februari 2017
 3.       Mededelingen en ingekomen stukken
 4.       Jaarverslag secretaris 2017
 5.       Jaarverslag penningmeester 2017
 6.       Vaststelling begroting 2018
 7.       Vaststelling contributie 2019
 8.       Jaarverslag kascommissie 2017
 9.       Verkiezing kascommissie 2018
 10. Jaarverslag coördinator clubritten 2017
 11. Jaarverslag coördinator publiciteit 2017
 12. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting)
 13. Uitreiking prijzen kampioenen clubcompetitie 2017
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting bij punt 12:

 • 11 januari 2018 is onze Penningmeester Peter Timmerman overleden.
  De functie van Penningmeester is hierdoor vacant.

Periodiek aftredend zijn de heren:

- Kees Jongerius             (Secretaris)
- Rene Klement               (Coördinator clubritten )

René Klement stelt zich herkiesbaar voor de periode van 2 jaar in de huidige functie.
Kees Jongerius stelt zich niet herkiesbaar voor de genoemde functies

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - artikel 5.

De kandidaatstelling voor de verkiezing van bestuursleden geschiedt door:

 1. Het bestuur.
 2. Tenminste drie leden, wier namen niet op de kandidatenlijst voorkomen.

Deze kandidaatstelling dient tenminste 3 dagen voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden,

schriftelijk bij de functionerende secretaris te zijn ingediend, vergezeld van een verklaring, waarin de kandidaat-gestelde verklaart een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.

Ton den Uyl

Secretaris a.i. AMAC

Sportklasse
Bestuurders 2017

Ptn
Carl Verboom162
Francis Schutten129
Jacqueline Zuiderwijk115

Volledig
Klassement

Sportklasse
Navigatoren 2017

Ptn
Rutger Kwant162
Frank Schutten129
Jürgen Donders120

Volledig
Klassement

Tourklasse
Bestuurders 2017

Ptn
Joost van der Schaaf162
Kok van de Wetering136
Gerard Schouten135

Volledig
Klassement

Tourklasse
Navigatoren 2017

Ptn
Jelle van der Schaaf162
Jeroen Schouten135
Karine Valk130

Volledig
Klassement

Rookiecup
Bestuurders 2017

Ptn
Steven Bleeker162
Maikel Walet146
Francesco Huitema54

Volledig
Klassement

Rookiecup
Navigatoren 2017

Ptn
Karine Valk162
Maarten Aukema41
Francesco Huitema39

Volledig
Klassement

 

DMACK
sp segers
l campanile
amklogo
octane
profin
 
De Brand 50
3823 LM Amersfoort

Maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, organiseert de AMAC een kaartleesrit. Voor de avondritten, waarvan de eerste équipe om 19.31 start, kunt U ongeveer een half uur voor de start van het evenement inschrijven bij de startlocatie, Campanile Hotel in Amersfoort.