algemene ledenvergadering 2017

AAN DE LEDEN VAN DE AMERSFOORTSE MOTOR- EN AUTOMOBIELCLUB A.M.A.C.

Uitnodiging voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
woensdag 22 februari 2017
HOTEL & RESTAURANT CAMPANILE AMERSFOORT
De Brand 50, Amersfoort
AANVANG 20.30 UUR

De zaal is vanaf 20.00 uur open.
De jaarverslagen 2016 en de notulen van de vorige ledenvergadering op 24 februari 2016 zullen dan beschikbaar zijn.

== AGENDA ==

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering 24 februari 2016
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris 2016
 5. Jaarverslag penningmeester 2016
 6. Vaststelling begroting 2017
 7. Vaststelling contributie 2018
 8. Jaarverslag kascommissie 2016
 9. Verkiezing kascommissie 2017
 10. Jaarverslag coördinator clubritten 2016
 11. Jaarverslag coördinator publiciteit 2016
 12. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting)
 13. Uitreiking prijzen kampioenen clubcompetitie 2016
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting bij punt 12:
Periodiek aftredend zijn de heren:

 • Kees van Hattum (Voorzitter)
 • Ton den Uyl (Coördinator Publiciteit)
 • Rob van den Heuvel (Commissaris van materiaal)
 • John Brouwer (Aanvrager vergunningen)

Kees van Hattum, Ton den Uyl, Rob van den Heuvel en John Brouwer stellen zich herkiesbaar voor de periode van 2 jaar in de huidige functies.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - artikel 5.
De kandidaatstelling voor de verkiezing van bestuursleden geschiedt door:

 1. Het bestuur,
 2. Tenminste drie leden, wier namen niet op de kandidatenlijst voorkomen.

Deze kandidaatstelling dient tenminste 3 dagen voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, schriftelijk bij de functionerende secretaris te zijn ingediend, vergezeld van een verklaring, waarin de kandidaat-gestelde verklaart een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.

Kees Jongerius
Secretaris AMAC

Sportklasse
Bestuurders

Ptn
Francis Schutten134
René van der Borch tot Verwolde118
Carl Verboom114

Volledig
Klassement

Sportklasse
Navigatoren

Ptn
Frank Schutten134
Jürgen Donders126
Bas de Rijk120

Volledig
Klassement

Tourklasse
Bestuurders

Ptn
Gerard Schouten115
Richard Onderberg105
Gerrit Wolfswinkel92

Volledig
Klassement

Tourklasse
Navigatoren

Ptn
Jeroen Schouten115
Annemiek Onderberg-de Haan105
Robert Michel103

Volledig
Klassement

Rookiecup
Bestuurders

Ptn
Mark Albers124
Tim van der Werf120
Eric Ligtenberg81

Volledig
Klassement

Rookiecup
Navigatoren

Ptn
Anniek Ligtenberg124
Herman Wassenaar120
Ronald Oudendijk43

Volledig
Klassement

 

DMACK
sp segers
l campanile
amklogo
octane
profin
 
De Brand 50
3823 LM Amersfoort

Maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, organiseert de AMAC een kaartleesrit. Voor de avondritten, waarvan de eerste équipe om 19.31 start, kunt U ongeveer een half uur voor de start van het evenement inschrijven bij de startlocatie, Campanile Hotel in Amersfoort.