Agenda ALV 2019

AAN DE LEDEN VAN DE AMERSFOORTSE MOTOR- EN AUTOMOBIELCLUB A.M.A.C.

Uitnodiging voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 12 februari 2019
HOTEL & RESTAURANT CAMPANILE AMERSFOORT De Brand 50, Amersfoort
AANVANG 20.30 UUR

De zaal is vanaf 20.00 uur open.
De jaarverslagen 2018 en de notulen van de vorige ledenvergadering op 28 februari 2018 zullen dan beschikbaar zijn.

== AGENDA ==

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering 28 februari 2018
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris a.i. 2018
 5. Jaarverslag penningmeester 2018
 6. Vaststelling begroting 2019
 7. Vaststelling contributie 2020
 8. Jaarverslag kascommissie 2018
 9. Verkiezing kascommissie 2019
 10. Jaarverslag coördinator clubritten 2018
 11. Jaarverslag coördinator publiciteit 2018
 12. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting)
 13. Uitreiking prijzen kampioenen clubcompetitie 2018
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting bij punt 12:

De functie van voorzitter wordt vacant en het bestuur heeft de heer Peter Segers bereid gevonden om deze functie te gaan vervullen. Het bestuur stelt voor de heer Peter Segers voor de komende 2 jaar in deze functie te benoemen.

Na het overlijden van onze penningmeester Peter Timmerman in januari 2018 hebben wij Richard Onderberg bereid gevonden de taak van penningmeester op zich te nemen.
Het bestuur stelt voor Richard Onderberg voor de komende 2 jaar in deze functie te benoemen.

De functie van secretaris is sinds de Algemene Ledenvergadering 2018 vacant.
Paul Hooiveld heeft zich beschikbaar gesteld om deze functie te gaan vervullen en het bestuur stelt voor Paul Hooiveld voor het komende jaar in deze functie te benoemen.
Vervolgens wordt op de volgende Algemene Ledenvergadering van 2020 de termijn verlengd voor 2 jaar. Dit in verband met een evenredige verdeling van aftredende leden van het bestuur.

Periodiek aftredend zijn de bestuursleden:

- Kees van Hattum (Voorzitter)
- Ton den Uyl (Coördinator Publiciteit) 
- John Brouwer (Coördinator Vergunningen) 
- Rob van den Heuvel (Coördinator Materiaal)

Kees van Hattum stelt zich niet herkiesbaar. De functie van Voorzitter is vacant.
Ton den Uyl, Coördinator Publiciteit, stelt zich voor maximaal 2 jaar herkiesbaar.
John Brouwer, Coördinator Vergunningen, stelt zich herkiesbaar.
Rob van den Heuvel, Coördinator Materiaal, stelt zich herkiesbaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - artikel 5.
De kandidaatstelling voor de verkiezing van bestuursleden geschiedt door: A. Het bestuur.
B. Tenminste drie leden, wier namen niet op de kandidatenlijst voorkomen.

Deze kandidaatstelling dient tenminste 3 dagen voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, schriftelijk bij de functionerende secretaris te zijn ingediend, vergezeld van een verklaring, waarin de kandidaat-gestelde verklaart een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.

Ton den Uyl Secretaris a.i. AMAC

 

Sportklasse
Bestuurders

Ptn
Carl Verboom96
Francis Schutten77
René van der Borch tot Verwolde60

Volledig
Klassement

Sportklasse
Navigatoren

Ptn
Rutger Kwant96
Frank Schutten77
Bas de Rijk74

Volledig
Klassement

Tourklasse
Bestuurders

Ptn
Gerrit Wolfswinkel71
Ruben Cuijpers70
Ron Jordaan56

Volledig
Klassement

Tourklasse
Navigatoren

Ptn
Nico Mantel71
Daniëlle Corbijn70
Annemiek Onderberg-de Haan55

Volledig
Klassement

Rookiecup
Bestuurders

Ptn
Ruben Cuijpers77
Anniek Ligtenberg27
Eric Ligtenberg23

Volledig
Klassement

Rookiecup
Navigatoren

Ptn
Daniëlle Corbijn77
Peter Berveling36
Anniek Ligtenberg23

Volledig
Klassement

 

DMACK
sp segers
l campanile
amklogo
octane
profin
 
De Brand 50
3823 LM Amersfoort

Maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, organiseert de AMAC een kaartleesrit. Voor de avondritten, waarvan de eerste équipe om 19.31 start, kunt U ongeveer een half uur voor de start van het evenement inschrijven bij de startlocatie, Campanile Hotel in Amersfoort.